Ngayong Disyembre, tayo ba ay magpa-PASKO? o MagPASS na lang muna tayo?(Is there really a reason to celebrate this CHRISTmas?)

Una sa lahat, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating Panginoon, pangalawa sa
pamunuan ng GAIN Christian Academy sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong
maibahagi ang aking personal na saloobin at karanasan patungkol sa mga kaganapan sa
buong taon ng 2020. Aking dalangin na sa inyong pagbabasa ay maipabatid ko ang biyaya,
pag-ibig at pag-asa na siya ko ring nasumpungan sa presensiya ng ating Panginoong
Hesus.

Ilang araw na lang at ang taong 2020, ay tuluyan nang magwawakas, at tunay ngang ito
ay maihahalintulad natin sa isang roller coaster ride, na kung saan napakarami nating
pinagdaanang ups and downs sa buhay. Enero pa lamang ay ginulantang na tayo ng
pagsabog ng Bulkang Mayon. Di naglaon ay sinundan ito ng paglaganap ng COVID19
virus kung saan ito ay nagdulot hindi lamang ng sakit at kamatayan kundi maging ng
kawalan ng trabaho, pagkalugi at pagsasara ng mga negosyo, o sa kabuuan ay ang
pagkaparalisa ng ekonomiya ng ating bansa. Hindi pa man nahahanapan ng konkretong
solusyon ang kasalukuyang pandemya, heto at sunod-sunod naman tayong binayo ng
malalakas at mapaminsalang mga bagyo. Hindi lamang mga ari-arian ang nawasak kundi
ito ay kumitil din ng daan-daang buhay ng ating mga kababayan.

Sa lahat ng mga kaganapang ito, ano kaya ang ipinipahiwatig sa atin ng Panginoon? At sa
nalalapit na kapaskuhan, mayroon pa ba tayong dahilan upang magdiwang? Ngayong
Disyembre, tayo ba ay magpa-PASKO? O magPASS na lang muna tayo?

Hindi man naging maganda ang pagsisimula ng taon, tayo naman ay binigyan ng
katiyakan ng Panginoon at ito ay nasusulat sa aklat ni Santiago 1:2-4: “Mga kapatid,
magalak kayo kapag kayo’y dumaranas ng iba’ibang uri ng pagsubok.
Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa
pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag
hanggang sa wakas upang kayo’y maging ganap at walang pagkukulang”.

Nais ipabatid sa atin ng ating Panginoon na sa ating buhay dito sa mundo ay walang
sinuman ang hindi makararanas ng pagsubok. Ngunit ang inaasahan Niya sa atin ay ang
lubos na pagtitiwala na sa kahit anumang panahon, gaano man kabigat ang ating
sitwasyon, ang tangi nating magiging sandigan ay walang iba kundi ang Panginoon.

Mismong ang Panginoong Hesus na ang nagsabi sa aklat ni Juan 16:33, “Ang mga
bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ng
kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: ngunit
laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan”.
Malinaw at binigyang
diin ng ating Panginoon na anumang pagsubok ang ating pagdaanan, ito ay kanya nang
napagtagumpayan. Kapatid, hindi pa ba ito sapat na dahilan upang ikaw, ako, — tayong
lahat ay magalak, magpasalamat at magdiwang?

Sa lahat ng ito, isang bagay lamang ang totoo: “Jesus is the reason for this season”.
Si Hesus ang TUNAY na kahulugan ng kapaskuhan. Oo, meron man tayong kinakaharap
na hindi magagandang sitwasyon, pero sa Kanya, wala tayong dahilan na magPASS dahil
sa kanya walang problema na hindi natin kayang lagpasan. Walang kalungkutan o
kasawian na hindi NIYA kayang pawiin at palitan ng kagalakan. Siya ang ating Pag-asa at
katagumpayan sa buhay.

Nawa tayo ay muling napaalalahanan ng kabutihan at katapatan ng Panginoon, hindi
lamang ngayong Pasko kundi sa bawat panahon ng ating buhay. Ating tapusin ang taon
ng may ngiti sa ating mga labi at baong pag-asa sa ating mga puso.

Pagpalain tayong lahat ng Panginoon, Maligayang Pasko at Magpalang Bagong Taon.

Share this post